Regulamin sklepu internetowego BELMAM

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Sklep internetowy BELMAM prowadzony jest przez Belmam Izabela Adamowicz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 022511290, nr NIP 9151667675
 • Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu BELMAM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Przedsiębiorca – Belmam Izabela Adamowicz, z siedzibą: Powstańców Styczniowych 4A/1, 55-140 Żmigród wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 022511290, nr NIP 9151667675
 • Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://belmam.pl

§ 3 KONTAKT

 • Adres przedsiębiorstwa: Powstańców Styczniowych 4A/1, 55-140 Żmigród
 • Adres poczty elektronicznej: info@belmam.pl, hello@belmam.pl
 • Numer telefonu: 882 152 075, 690 881 883
 • Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych praz euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 1 dnia od złożenia zamówienia.
 • Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  • Przelew bankowy
  • PayPal
  • Tpay.com
  • BLIK
 • Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 • Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 • Dostawa towaru odbywa się na terenie Polski i za granicą

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy:
  • w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  • zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  • Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  • Konsument ponosi bezpośredniE kosztY zwrotu rzeczy;
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 • Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
  Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 • Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 • W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 • Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta (Administratorem) jest Izabela Adamowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BELMAM, NIP: 9151667675
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest przy użyciu następujących danych:

a) korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora: ul. Powstańców Styczniowych 4A/1, 55-140 Żmigród
b) elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail:belmam.pl

 • Przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora odbywa się na podstawie:

a) wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych, w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr. 199, str. 1) (dalej oznaczone, jako “RODO”);
b) w przypadku braku zgody, bądź jej cofnięcia, gdy jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Poprzez wykonanie umowy należy rozumieć realizację praw i obowiązków, mających swoje źródło w umowie;
c) w przypadku wycofania zgody i zrealizowania umowy jedynie, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, które wynikają z zawartej z Klientem umowy.

 • Odbiorcami danych przetwarzanych przez Administratora będą wyłącznie podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych, upoważnieni pracownicy administratora oraz świadczące na rzecz Administratora, usługi polegające na doręczeniu zamówienia realizowanego za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Administrator przechowuje dane osobowe przekazane przez Klienta w okresie uzasadnionym przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych pomiędzy stronami, mogącymi wyniknąć na bazie zawartej umowy, a także przez czas niezbędny, wynikający z obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.
 • Klient ma prawo do:

a) żądania dostępu do własnych danych i ich sprostowania;
b) usunięcia własnych danych (bycia zapomnianym);
c) ograniczenia ich przetwarzania;
d) przenoszenia własnych danych;
e) wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Zakres powyższych uprawnień szczegółowo regulują przepisy RODO (art. 15-21).

 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W przypadku wycofania zgody Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego).
 • Klientowi w zakresie przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne z tym, że podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcie umowy w celu realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Administrator nie podejmuje decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowany przetwarzaniu danych Klienta, w tym profilowaniu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 • Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – kreator.legalgeek.pl
LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii

10% zniżki na pierwsze zakupy*

Dołącz do naszego newslettera, śledź promocje i nowości!

* Kod rabatowy obowiązuje przy zamówieniu na kwotę min. 100zł. Nie obejmuje produktów przecenionych.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.